תקנות חדשות בטיחות בתעבורה

בטיחות בתעבורה 2020

בטיחות בתעבורה, לדרך חדשה. שינוי במטלות ויותר סמכויות לקצין הבטיחות שיהיה חייב בדיווח. חדשמעתה נטל האחריות לבטיחות בתעבורה יהיה גם על בעל החברה.

דצמבר 2019 מאת: נועם קום

פרק י' בתקנות התעבורה, שנחקק בשנת התשכ"א 1961הסדיר את תנאי הבטיחות במפעלים ובחברות להם ציי כלי רכב, כגון: משאיות, אוטובוסים, רכבי נוסעים, טרקטורים, מלגזות וציוד מכני הנדסי.במסגרת התקנות נקבע בעבר החובה על מפעל שעל שמו רשומים כלי רכב או שהוא מפעיל או מנהל כלי רכב בהיקף המפורט בתקנות להעסיק קצין בטיחות שבידיו כתב הסמכה מאת הרשות. בתקנות הוגדרו תפקידי קצין הבטיחות ואחריותו וכן את אחריות בעל המפעל / חברה, שהיתה דלה. תפקידי קצין הבטיחות המתבססים על תקנה 585 בחלק י'. יישומם נועד לסייע למפעל / חברה, לקיים שגרת בטיחות יעילה בסביבת העבודה. בתפקידי קצין הבטיחות, ניתן דגש לטיפול בגורם הטכני- כלי הרכב ובגורם האנושי- הנהגים והנוהגים. הכל במטרה למנוע תאונות.

עם השנים, היה צורך לרענן את תקנות לרוח הזמן ולהבהיר את תפקידי קצין הבטיחות והליך מינויו בחברה. משרד התחבורה- אגף הרישוי, נערך ופעל לתיקון תקנות לפרק י' לתקנות התעבורה. התקנות נידונו בוועדת הכלכלה של הכנסת עוד משנת 2013 לאחר שוועדת הכלכלה סיימה ב- 2018 לדון בכל סעיפי התיקון אושרו התקנות ונחתמו לביצוע ע"י שר התחבורה. בתאריך: 14/03/2019 התקנות החדשות, נכנסולתוקף החל מ: 14/12/2019.

נתונים: מנתוני הרשות 2017- בישראל פעילים כ- 4224 קציני בטיחות. ענף התובלה מונה כ- 60,000 רכבי משא, מתוכם 11,000 המיועדים להובלת חומרים מסוכנים.

ענף ההיסעים, מונה 22,000 אוטובוסים ואוטובוסים זעירים.


חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים
עיקרי השינויים


תקנה 579-
בתקנה עודכנו ההגדרות השונות בהם: מהו "מפעל", סוגי כלי הרכב בתאם לתקינה האירופאית, הגדרות משרה ותאונת דרכים.

"מפעל": מיזם, עסק, תאגיד, מוסד, שרשומים על שמו או שהוא מפעיל כלי רכב המפורטים בטבלה.


סוגי כלי הרכב החייבים בפיקוח קצין בטיחות

תיאור כלי הרכב

כמות כלי רכב

רכב מסוג M1 פרטי, מרכב אחוד, רכב השכרה, ורכבים מסוג: N1, O1, O2, OT,L,T

40

אמבולנס, מונית, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג M2 (למעט אוטובוס ומונית הפועלת בקו שרות), רכבים מסוג: M3,N2,O3,O4

20

אופנוע, מכונה ניידת, רכב החכר, רכב השכרה

20

מונית הפועלת בקו שירות ואוטובוס, רכב עם רישיון מוביל, משרד להסעות: הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב למעט רכב השכרה מסוג M, רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס

1

ממיר: ( M – רכב נוסעים.N– רכב מסחרי- משאית.O – גרור או נתמך.L– אופנוע .T– טרקטור )

הגדרות חדשות:

´"משרה מלאה" – 5 או 6 ימים בשבוע בהתאם למספר ימי העבודה, בחוק שעות עבודה במפעל.

´"רכב החכר" – רכב שנרשם ברישיונו המילים "השכרה – החכר".

´"רכב השכרה" – רכב שנרשם ברישיונו המילה "השכרה".

´"שירותי בטיחות" – פיקוח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל לפי חלק י'.

´"תאונת דרכים" – אירוע שבו היה מעורב כלי רכב במהלך נסיעה או חנייה, שכתוצאה ממנו נגרמה פגיעה באדם, בבעל חיים או ברכוש.

תקנה 580 העסקת קצין בטיחות בתעבורה. התקנה מתמקדת באופן העסקה של קצין הבטיחות.

התקנה החדשה קובעת כי המפעל, יעסיק קצין בטיחות בעל רישיונות נהיגה ,בהתאם לסוגי הרכב. הבהרה בתקנה שמדגישה ומבהירה, כי המפעל, יעסיק את קצין הבטיחות אך רק בתפקיד קצין בטיחות בלבד !. היקף המשרה של קצין הבטיחות, יהיה בהתאם לתוספת ה- 15. הרשות רשאית לקבוע תנאים פחותים מהתוספת אם בבעלות המפעל מוסך מורשה. או שהמפעל בעלים או מחזיק בביה"ס לנהיגה. כאשר מדובר בצי שברשות בחברת השכרה או ליסינג, ואינו מצוי אצל הלקוחות. נקבע חידוש בתקנה הקובע כירכב השכרה ורכב החכר מסוג M1 , שבבעלות משרד הסעות להשכרת רכב, שנמצא בחזקת המשרד, יתמנה קצין הבטיחות אחד, לעד- 250 נהגים.

חדש !! התוספתה- 15 חמש עשרה (כתב כמויות לכלי הרכב, סוגיהם ולהיקפי משרה)
לראשונה בתקנות, חובת מתן שירותי בטיחות היקפי משרה של קצין הבטיחות מוסדרים בהתאם לכמות ולסוגי כלי הרכב במפעל. עד לשינוי היקף משרתו של קצין הבטיחות, או קביעת כמות של קציני הבטיחות במפעל היתה נתונה להחלטת או שיקול דעתה של הרשות. מעתה כמות כלי הרכב וסוגם היא הקובעת בלבד.

סוג הרכב וסוג המפעל

כמות כלי הרכב במפעל

מס' ימי עבודה בשבוע

כלי רכב מסוג 1M פרטי ומרכב אחוד. רכב מסוג: 1N, 1O, 2O, OT, T, L. לרבות רכב החכר והשכרה, למעט רכב בבעלות חברת השכרה וליסינג המצוי בפעילות החברה.

40

45 עד 70

71 עד 80

81 עד 100

101 עד 250

1

2

3

4

משרה מלאה (5-6 ימים)

סוג הרכב וסוג המפעל

כמות כלי הרכב במפעל

מס' ימי עבודה בשבוע

מפעל שהוא מוביל לפי חוק שירותי הובלה

"רישיון מוביל".

כלי רכב מסוג 4O גרור ונתמך מעל 10,000 ק"ג.

מפעל מוביל בהגדרתו בחוק שרותי הובלה.

1 עד 5

6 עד 15

16 עד 25

26 עד 40

41 עד 71

72 עד 120

היקף שתקבע הרשות

1

2

3

4

5-6 משרה מלאה

סוג הרכב וסוג המפעל

כמות כלי הרכב במפעל

מס' ימי עבודה בשבוע

כלי רכב M1, M2, M3

המוגדרים כאוטובוס פרטי או ציבורי או מונית הפועלת בקו שרות

1 עד 15

16 עד 25

26 עד 40

41 עד 71

72 עד 120

1

2

3

4

משרה מלאה (5-6 ימים)

סוג הרכב וסוג המפעל

כמות כלי הרכב במפעל

מס' ימי עבודה בשבוע

כל רכב מסוג: 2N , 3N רכב מסחרי ומשא מעל 12,000 ק"ג.

3O– גרור ונתמך מעל 3,000 ק"ג ועד 10,000 ק"ג.

20 עד 60

61 עד 80

81 עד 120

121 עד 150

2

3

4

משרה מלאה (5-6 ימים)

סוג הרכב וסוג המפעל

כמות כלי הרכב במפעל

מס' ימי עבודה בשבוע

אמבולנס, מונית (למעט מונית הפועלת בקו שרות). רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה.

20 עד 40

41 עד 60

61 עד 90

91 עד 120

121 עד 180

1

2

3

4

משרה מלאה (5-6 ימים)


תקנה 581- חובת דיווח לרשות על קבלת שירותי בטיחות

בעל מפעל, יודיע לרשות 30 יום מראש על סיום שרותי בטיחות מקצין הבטיחות. בעל המפעל, יודיע לרשות על אי קבלת שרותי בטיחות עקב היעדרות של קצין בטיחות העולה על 30 ימים, ויודיע מי קצין הבטיחות שיחליפו בתקופת ההיעדרות. קצין הבטיחות, יודיע לרשות על הפסקת שירותי בטיחות מטעמו למפעל, 30 ימים מראש וכן יודיע על היעדרות העולה על 30 ימים. לאחר הודעת המפעל או קצין הבטיחות על סיום שירותי הבטיחות, הרשות תבטל את כתב המינוי של קצין הבטיחות למפעל.

תקנה 582- תנאים להסמכת קצין בטיחות

תנאי קבלה לקורס קציני בטיחות:, סיים 12 שנות לימוד, תושב ישראל. עבר בהצלחה מבחן אישיות לקציני בטיחות. עסק במשך 3 שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות. הוא בעל תעודת הסמכה להנדסאי מכונות התמחות לרכב, או טכנאי מכונות רכב, או סוג 2 במכונאות רכב. השלים קורס מקביל שאישרה הרשות (240 ש"ל) ועמד במבחנים. הוא בעל רישיון נהיגה בדרגה C 1. הוא ללא עבר פלילי ובעל עבירות תנועה. סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות (730 ש"ל).

ריענון ידע-על קצין בטיחות יהיה לעבור השתלמות מקצועית שתוכננהמטעם הרשות.


תקנה 584
אישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם

´584 א'- בעל המפעל, לא יקבל את שירותי הבטיחות מקצין הבטיחות אלא אם ניתן לכך אישור מהרשות, וקצין הבטיחות לא ייתן שרותי בטיחות אלה אם ניתן לו אישור מהרשות.

´584 ב' – הרשות רשאית לאשר לקצין הבטיחות לתת שרותי בטיחות למפעל בחלק מהימים וכל לאשר לו לתת שירותי בטיחות במפעל נוסף.


תקנה 585
תפקידי קצין הבטיחות

תקנה 585 העוסקת בתפקידי קצין הבטיחות והיא ליבת הפעילות, עוברת מהפך. אם היו 8 סעיפים עד כה להגדרת תפקידו של קצין הבטיחות מעתה לא פחות מ- 21 מטלות נקבעו בתקנה המאפיינת את תפקידו של קצין הבטיחות. המטלות תואמות לרוח הזמן ולאופי הפעילות של קצין הבטיחות וכזו שתביא להתייעלות בכל הקשור להגברת רמת הבטיחות ומניעת תאונות. אלה תפקידי קצין הבטיחות:

1. לפקח שהנהגים המועסקים והנוהגים ברכב המפעל, ימלאו אחר דיני ותקנות התעבורה.

2. לפקח שרכב המפעל או המופעל על ידו, יהיו בכל עת במצב תקין ויתמלאו בו דיני תעבורה.

3.לפקח על הוראות דין, הקשורות לבטיחות משתמשי הדרך ולתקינות כלי הרכב במפעל.

4. לפקח על מצב בריאותם של הנהגים והנוהגים ברכב המפעל.

5. להדריך את הנהגים בדיני תעבורה, נהיגה נכונה, פריקה וטעינה וטיפול ברכב.

6. להמליץ למפעל על הכשרת והדרכת הנהגים ולהנהיג הסדרי בטיחות בכל הקשור לנהגים ולרכב.

7. לנהל כרטסת רישומים לגבי כלי הרכב והנהגים.

8. להגיש דוחות ניהוליים, לבעל המפעל בכל הקשור לבטיחות.

9. לפקח על תוקף והתאמת רישיון הנהיגה של הנוהגים ברכב המפעל. בעת קבלת נהג חדש ובתקופת העסקתו.

10. לפקח על כך שרישיון המוביל בתוקף

11. לקיים פגישות אישיות עם נהגים מקצועיים, אחת ל- 3 חודשים ולתעד את הממצאים.

12. לוודא ביצוע של הדרכות נהיגה בהתאם לתוכנית ההדרכה במפעל.

13. לפקח על כך שכלי הרכב מתוקנים במוסך מורשה

14. לבצע בדיקת תקינות אחת לחודש, ל- אוטובוס, רכב ציבורי ורכב מסחרי עם רישיון מוביל. בהתאם לטופס בדיקה (תוספת ה- 13).

15. לבצע בדיקות תקינות יזומות לכלי רכב בהתאם לטופסי הבדיקה בתוספת ה- 13.


תדירות בדיקות תקינות יזומות לסוגי רכב:

א. כל סוג רכב, (למעט רכב השכרה והחכר שנמצא בחצר משרד לשירותי השכרת רכב) בכל 6 חודשים.

ב. רכב השכרה ורכב החכר, שנמצא בחצר משרד לשירותי השכרת רכב ( רכב שברשות חברות ההשכרה והליסיג ואינו ברשות לקוחותיהם)- בכל 3 שנים.

ג. כל סוג רכב שגילו מעל 3 שנים- בכל 3 חודשים.

16. לבדוק דיסקות טכוגרף, לפקח על שעות נהיגה ומנוחה, מהירות נסיעה, לטפל ולתעד במקרים חריגים. לשמור דיסקות במשך 180 ימים.

17. לתעד המלצות בטיחות שמסר לבעל המפעל, ולדווח לרשות על אי ביצועם.

18. לערוך תחקיר פנימי לתאונות דרכים עם רכב המפעל, להפיק לקחים ולקבוע מסקנות.

19. להכין הוראות נוהל בטיחות מפורט לפעילות כלי הרכב במפעל.

20. לפעול בהתאם להוראות והנחיות הרשות ולמלא את תפקידי קצין הבטיחות.

21. לדווח לבעל המפעל בכל 3 חודשים, על פעילות הקשורה לבטיחות בתעבורה בכלי הרכב והנהגים שבמפעל.


תקנה 585 א – תפקידי קצין הבטיחות – קבלת מידע על נהגים

א.יבדוק מידע על נהג מקצועי שכולל: פרטי רישיון ועבר תעבורתי.

ב.ימליץ לבעל המפעל על העסקת נהגים מקצועיים ויציג ממצאים.

ג.יבדוק מידע שכולל את פרטי רישיון הנהיגה, לגבי מי שנוהג ברכב המפעל.

ד.ידווח לבעל המפעל על רישיון שלא בתוקף או שאינו תואם לרכב המפעל.

ה.בעל המפעל לא יאשר לנהג שרישיונו לא בתוקף, לנהוג ברכב המפעל. אך ייתן לו זכות שימוע בעניין רישיונו.


קבלת מידע על נהגים, מהי תדירות הבדיקות ?

נהג מקצועי שעיקר עיסוקו בנהיגה ברכב המפעל- תבוצע בדיקה עם קבלתו לעבודה ובכל 6 חודשים.

לנוהג ברכב המפעל- תבוצע בדיקה עם קבלתו לעבודה ולאחר מכן בכל 3 שנים. החובה לקבלת המידע, לא כוללת בני משפחה שנוהגים ברכב.


תקנה 587 (א) – חובת דיווח על ליקוי הבטיחות

א. קצין הבטיחות יודיע לבעל המפעל על כל לקוי וסכנה ברכב המפעל. ועל כל פגם בעבודה או בהתנהגות ובריאות הנהגים.

ב. מצא קצין הבטיחות בבדיקת דיסקות הטכוגרף, כי נהג הפר את תקנה 168, ידווח על כך לבעל המפעל וימליץ על דרכי מניעה.

ג. מצא קצין הבטיחות כי הנהג מפר את תקנה 168 פעם שנייה, ידווח לרשות בצירוף הודעתו לבעל המפעל בפעם הראשונה.

ד. קצין הבטיחות ידווח לרשות, תוך 24 שעות, על כל תאונה שבה נהרג אדם ושבה היה מעורב רכב תחת פיקוחו.


תקנה 587 א1- הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב

א. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במערכת בטיחות בכלי הרכב, יצרף המלצה לתיקון הליקוי.

ב. סבר קצין הבטיחות, כי הלקוי שמצא, מסכן את בטיחות הרכב ויש לאסור על השימוש בו, ימליץ לבעל המפעל את איסור שימוש ברכב ויחתימו על המלצתו.

ג. סירב בעל המפעל לחתום על המלצתו, קצין הבטיחות ידווח על כך לרשות.


אחריות מנהלים –
נטל האחריות חל על בעל המפעל באופן משמעותי. הגדרת בעל המפעל מתייחסת למנהל בפועל בכל חברה או גורם המנהל צי רכבים בהתאם לחלק י' בתקנות התעבורה. אם עד כה עיקר האחריות היה מוטל על קצין הבטיחות מעתה עיקר הנטל מוטל על המנהל האחראי. המנהל יהיה מחויב להתייחס להוראות מקצועיות של קצין הבטיחות בכל הקשור לבטיחות כלי הרכב והנהגים. ללא ספק זה הישג חשוב בכל הקשור לקידום מעמדו של קצין הבטיחות.


תקנה 587 א- חובת בעל המפעל

א. בעל המפעל יביא לידיעת העובדים על מינויו של קצין הבטיחות ועל תפקידיו.

ב. בעל המפעל יספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו ויאפשר לו למלא את תפקידו לפי התקנות.

ג. בעל המפעל, לא יאפשר לנהוג ברכב המפעל, לנהג שלגביו הודיע בכתב, קצין הבטיחות שרישיונו אינו תקף או תואם לסוג הרכב במפעל.

ד. בעל המפעל, יעדכן את קצין הבטיחות, על קבלת אדם חדש, לעבודה שעיקרה נהיגה או שבמסגרת עבודתו ינהג ברכב המפעל. ויקבל את חוות דעתו של קצין הבטיחות בדבר התאמתו לנהיגה.

ה. בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב המפעל, שלגביו הודיע קצין הבטיחות בכתב, כי קיים בו ליקוי המסכן את הבטיחות וטרם תוקן.

ו. בעל המפעל יבטיח כי התיקון במערכות הבטיחות ברכב יבוצע במוסך מורשה.

ז. בעל המפעל, יבטיח את פעילות הנהגים במפעל, בהתאם לתקנה 168 שעות נהיגה ומנוחה.

ח. בעל המפעל, יכין אחת לשנה, תוכנית הדרכות מקצועית שנתית לנהגים במפעל כפי שקבעה הרשות.

נהג מקצועי- הדרכת נהיגה שנתית, לנהג מקצועי או אדם שעיקר עיסוקו בנהיגה. פעמיים בשנה. אחת לקראת החורף ואחת לקראת הקיץ. משך כל הדרכה 3 שעות.

נוהג ברכב המפעל- הדרכה שנתית, פעם בשנה. משך ההדרכה 3 שעות.

ההדרכות יתועדו בתיק רכב ובתיק נהג/ת.

ט. בעל המפעל, יישם את הוראות נוהל הבטיחות, של כלי הרכב במפעל, בהתאם למה שקבע קצין הבטיחות.

מצב בריאות הנוהגים – אחריות בעל המפעל

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל, על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות עם קבלת ההודעה.

לא דווח בעל המפעל לרשות בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות לרשות ולרופא מוסמך.

בדיקות תקינות כלי הרכב

חדש בתקנות. מעתה מפרט אחיד לבדיקת כלי רכב. מדובר בטפסים אחידים המסווגים לפי סוגי כלי הרכב. לכל סוג רכב אופי בדיקה שונה. המחוקק התייחס לאופי הבדיקות וקבע כי התבססו על יכולות הבדיקה של קצין הבטיחות על פי העיקרון של בדיקת מכלולים "הנראים לעין ונגישים ליד".חידוש נוסף הוא חובת נוכחות הנהגים בעת הבדיקה וחתימה על גבי הטופס. כאשר מדובר בנהגי משאיות, מחובת קצין הבטיחות לבצע להם תחקור אישי הקשור לפעילותם בהיבט הבטיחותי.

תוספת ה- 13: טופסי בדיקת תקינות לרכב מסוג מסחרי עד 9,999 ק"ג

המערכת או החלק הנבדק

תקין

טעון תיקון

בדיקה חזותית: שלדת הרכב, נזילות, רצועות

מפלסי נוזלים: שמנים, מים

צמיגים

אורות כללי

אביזרי בטיחות (מטף, אפוד זוהר, משולש אזהרה, מגבה)

תקינות מגבים

נסיעת מבחן לרבות בדיקת מערכות היגוי (תפוחים, סרנים, וקפיצים)

אישור קצין בטיחות: שם ומשפחה ____________ תפקיד ________ חתימה וחותמת _______תאריך ________


טופס בדיקת תקינות לרכב מסוג אוטובוס (הבדיקה תבוצע בנוכחות הנהג)

המערכת או החלק הנבדק

תקין

לא תקין

מכונאות: צמיגים וחישוקים, מערכת פליטה, בלמים, בלם עזר, דליפות אוויר, נזילות, מערכת היגוי, בולמי זעזועים

חשמל: זמזם, תאורה כללית, שעונים ומנורות בקרה, מגבים, צופר, מזגן, מצברים

מערכות בטיחות: התרעת התנגשות וסטייה מנתיב, מערכת לכיבוי אש, התרעה על השארת ילדים באוטובוס

מרכב: פגושים, שמשות, חיישני דלתות, מרכב חוץ ופנים, שילוט ,מושבים, מראות, מד קילומטר, טכוגרף

אביזרים: מטף, פטישים, עזרה ראשונה, ערכת מילוט, אלונקה, משולש אזהרה, חגורות, מגבה, מפתח גלגלים, גלגל רזרבי

רישיונות ומסמכים

נסיעת מבחן

אישור קצין בטיחות: שם ומשפחה ____________שם וחתימת הנהג ________________________


טופס בדיקת תקינות לרכב מסוג רכב משא מעל 10,000 ק"ג (הבדיקה תבוצע בנוכחות הנהג)

המערכת או החלק הנבדק

תקין

לא תקין

מכונאות: צמיגים וחישוקים, מערכת פליטה, בלמים, בלם עזר, דליפות אוויר, נזילות, מערכת היגוי, בולמי זעזועים

חשמל: זמזם, תאורה כללית, שעונים ומנורות בקרה, מגבים, צופר, מזגן, מצברים

מערכות בטיחות: התרעת התנגשות וסטייה מנתיב, מערכת לכיבוי אש, התרעה על השארת ילדים באוטובוס

מרכב: פגושים, שמשות, חיישני דלתות, מרכב חוץ ופנים, שילוט ,מושבים, מראות, מד קילומטר, טכוגרף

אביזרים: מטף, פטישים, עזרה ראשונה, ערכת מילוט, אלונקה, משולש אזהרה, חגורות, מגבה, מפתח גלגלים, גלגל רזרבי

רישיונות ומסמכים

נסיעת מבחן

סיכום: התקנות החדשותלהסדרי בטיחות, מביאות בשורה ועידן חדש לבעלי החברות ולקציני הבטיחות. עושים בטיחות ! המטלות מתמקדות בגורם הטכני אך לא פחות בגורם האנושי שהינו הגורם העיקרי לתאונות דרכים. כמות המטלות שהתרחבה מחזקת ומחייבת את קצין הבטיחות לפעול באופן ממוקד. נטל האחריות על בעל החברה, יחייב בדיווח למנהלים וללקיחת אחריות למפגעים. שיתוף פעולה יעיל, יגביר את רמת הבטיחות וייסייע לצמצם את תאונות הדרכים.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg