תוכנית המיסוי הירוק יוצאת לדרך

תוכנית המיסוי ירוק יוצאת לדרך
מאת: נועם קום
מטרה: בניית מדיניות ארוכת טווח בנושא הגנת הסביבה והעלאת מודעות הציבור לנושא.
התוכנית קובעת תמריצי מס לרכבים שלא מזהמים. מס הקנייה עולה אך שיעורו יפחת בהתאם לדרגות הזיהום של כל דגם רכב. התוספת להכנסות למדינה מהמהלך זה הוא כ- 400 מיליון ₪. ללא ספק הרעיון נכון ומבורך.
שאלתנו, מדוע לא מוקדשות ההכנסות הללו לנושאי איכות הסביבה? שכן זו המטרה.
מדוע הכספים, לא יושקעו בפתרונות תחבורה חלופיים למכוניות פרטיות שאינם בחירה אלא אילוץ כל עוד אין פתרונות להסעת המונים.
כ- 300 אלף בעלי מכוניות צמודות נאלצים להיצמד למכוניתם מחוסר חלופות הולמים להגעה לעבודה. אם אותם ההכנסות שבאות מציבור הנוהגים יוקדשו לאמצעי תחבורה המטרה תושג בסופו של דבר. אנו קוראים להקצות את הסכום לשיפור תשתיות תחבורה ציבורית ורכבות.
עליית מסי קנייה פוגעת בבטיחות
התייקרות מסיי קניה ב-15% חלה על מכלולי בטיחות מתקדמים הקיימים במכוניות. המשמעות התייקרות המכללים וכתוצאה מכך יבואנים ישקלו שנית את כדאיות יבוא כלי רכב עם מערכות מתקדמות יותר. לדוגמא: מספר כריות אוויר, מערכות בקרת יציבות, אחיזה, כוונון אלומות אור, מערכות בלימה מתוחכמות ועוד. יש לדעתנו לנטרל את התייקרות מסי הקנייה מכל אותם מערכות בטיחות מתקדמות המגנות על הנוסעים. ניתן להגדירם ולתמחרם במחיר נטול מרכיב המס המתייקר.
&rlm
הסדר על קידום תוכנית ה"מיסוי הירוק"
במסגרת ההבנה שהושגה לעניין תכנית ההתייעלות במשק בין משרד האוצר ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, איגוד לשכות המסחר וההסתדרות החדשה אשר מצידנו סייענו לקידומה, נקבע כי ייערכו שינויים בתוכנית המיסוי הירוק לעניין מסי הקנייה ושווי השימוש.
עקרי התוכנית:
1.החל מה – 1 בינואר 2010 תופעל שיטת החישוב הליניארית לצורך חישוב זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד או תיאום הוצאות לעצמאים. שיטה זו תחול על כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך. לא יהיה כל שינוי לגבי כלי רכב שנרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009 השיטה הנוכחית בעניין שווי השימוש, תמשיך ותחול על כלי רכב אלה. המלצתנו יצאה לחברות להקדים ולהזמין מכוניות שמועד סיומם ברבעון ראשון של שנת 2010.
2.שיעור השווי לשנת 2010 נקבע יעמוד על 2.19% ממחיר המחירון הרשמי לצרכן, כפי שידווח למשרד התחבורה ולרשות המסים ב-1 בינואר 2010.
3.שיעור שווי השימוש לשנת 2011 ואילך יעמוד 2.5%, בתנאי שמחיר הרכב הממוצע יישאר בטווח מחירים שבין 127,000 ל- 135,000 ₪. ככל שיגדל טווח המחירים יפחת במקצת שיעור אחוז לחישוב שווי השימוש.
4.במידה ותתרחש עליית מחירים לצרכן עלול להיווצר מצב לפי ממוצע שווי השימוש יגדל ביחס לתוואי הנוכחי, ולהפך. כדי להתגבר על חשש זה, נקבע אם המחיר הממוצע ב- 2010 לא ישתנה מהותית לעומת המחיר הממוצע הנוכחי של כלל כלי הרכב (132,370 ש"ח), יישאר שיעור השווי ברמת השיעור הבסיסי &ndash 2.5%. לעניין זה מחירים בטווח בין 127,000 ל- 135,000 ש"ח (במחירי 11/2008) לא ייחשבו כשינוי מהותי .
5.אם המחיר הממוצע ב- 2010 (כשהוא מתואם לשיעור השינוי במדד שבין 11/2009 ל-11/2008), יהיה גבוה מ- 135,000 ש"ח או נמוך מ- 127,000 ש"ח, ייקבע שיעור שווי השימוש על פי הלוח להלן:
6.בכל מקרה שיעור שווי השימוש משנת 2011 ואילך לא יפחת מ- 2.43% ולא יעלה על 2.6%.
7.לאור העובדה ששינוי בנוסחת המס על כלי רכב מעבר משיעור נתון לשיעור נתון והפחתה של הטבת המס שניתנת בשל היותו של הרכב פחות מזהם (לפי 15 קבוצות זיהום) עלול להגדיל את שיעורי המס על כלי רכב מסוימים שמשמשים כ"רכבי שירות" ולאור העובדה שבדרך כלל מדובר על כלי רכב מזהמים שלא עשויים ליהנות מהטבות המס, מוסכם ששיעור מס הקניה יופחת ביחס למתווה שהוצג ובמקום 92 אחוז הוא יעמוד על 90 אחוז. השינוי מקל על שיעור ההתייקרות של מסי הקניה על כלל המכוניות (פחות 2%) מהתכנית המקורית.
8.במקביל, יוקם באופן מיידי צוות משותף לרשות המסים, משרד התחבורה והארגונים הכלכליים, שישאף למציאת מענה הולם לסוגיית רכבי השירות, מבלי להתחייב כי אכן ניתן יהיה למצוא מענה הולם, בהתייחסות להיבטים שונים- טכניים, תפעוליים, כלכליים, משפטיים וכדומה. מסקנות הצוות יוגשו למנכ"ל משרד האוצר עד ליום 30 בספטמבר 2009. לא תהיה תלות בין עבודת הצוות להסכמות האחרות במסמך זה.
9.במקביל, תיוותר בעינה הטבת המס, גם בשנת 2010, לעניין עידוד של שימוש בכלי רכב המצוידים במערכת בקרת יציבות. אמנם, משנה זו צפוי כי יחויבו כלי הרכב המוגדרים M1, N1 בהתקנה של מערכת שכזו אולם לאור העובדה שלא כל יצרני הרכב ערוכים לכך מוסכם על הצדדים כי יש להמשיך ולפעול לתמרוץ מערכת חשובה זו. מובן שבמקרה של רכב שכן מצויד במערכת שכזו מדובר בהפחתת מס "נטו" (בקירוב, מרבית רכבי הנוסעים).
10. יובהר כי אין כל שינוי בהסדרי המס לרכב הדו-גלגלי &ndash מס קניה, פחת, שווי שימוש, ניכוי הוצאות וכדומה.

להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg