רפורמה בהעסקת קציני בטיחות

רפורמה להעסקת קציני בטיחות
דין משא ודין אוטובוס אינו כדין פרייבט
9/7/2013
פורום נוהגים הייטק תומך ברפורמה החדשה בתחום קציני בטיחות בתעבורה שהוגשה לאחרונה לוועדת הכלכלה בכנסת, אך מסתייג מאופן הצגתו. לדעתנו צריך לבצע בידול בין מגזרי התחבורה השונים, ולהבחין בין המגזר המקצועי עסקי – תחבורה בשכר, ובכלל זה חברות התובלה ומערך ההיסעים (מוניות ואוטובוסים) – לבין מגזר הרכב הפרטי והליסינג, שבו הרכב משמש לשינוע מהבית לעבודה והוא חלק מתנאי העבודה.
נוסח הנוכחי של תקנה 580, העסקת קצין בטיחות, מחייב בעל מפעל להעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.
השינוי המוצע בתקנה זו: במקום "העסקת" יבוא "התקשרות עם".
עמדתנו
: השינוי בעייתי, בעיקר לגבי חברות שיש להן ציי רכב פרטיים או מסחריים עד 3,500 ק"ג ורכבי ליסינג. מעסיקים עשויים לפרש כי קיימת עדיפות להתקשרות עם קצין בטיחות בעל משרד למתן שירותי בטיחות או שקצין בטיחות מטעם חברת הליסינג מספיק, וכי אין צורך להעסיק את קצין הבטיחות כעובד קבוע בחברה (על אף שיעילותו מוכחת גם על פי ממצאי הוועדה שבחנה את הרפורמה). הוועדה קובעת, כי עצם נוכחותו של קצין הבטיחות בחברה תורמת רבות לרמת השליטה על בטיחות המפעל.
להלן הסברו של משרד התחבורה לתקנה 584 ג', בעניין מתן שירותי בטיחות מחוץ למפעל: "הוועדה הגיעה למסקנה כי הדרך הטובה ביותר לקידום הבטיחות במפעל ולפיקוח יעיל ואפקטיבי על הנהג והרכב במפעל היא בעבודת קצין הבטיחות מתוך המפעל".

השינוי המוצע:
(11) לקיים פגישות אישיות עם נהגי המפעל אחת לשלושה חודשים ולתעד תוכנן בכתב
(12) לבצע הדרכות מקצועיות לנהגי המפעל פעמיים בשנה לפחות, שאחת מהן תתקיים לקראת החורף והאחרת לקראת הקיץ משך ההדרכה לא יפחת משלוש שעות והיא תתועד בתיק הדרכות.
עמדתנו: את סעיף 11 יש להגביל כאשר מדובר ברכב משא/אוטובוסים וכאשר מדובר בנהגים מקצועיים. הדרישה אינה ישימה לציי רכב פרטיים וליסינג. הדרישה בסעיף 12 בעייתית כאשר מדובר בציי רכב פרטיים ובחברות היי-טק, שבהן הרכב משמש אמצעי להגעה לעבודה. שש שעות הדרכה בכל שנה וחובת השתתפות הן גזירה שיהיה קשה לעמוד בה.
תקנה 585:
(16) לבצע בדיקת תקינות לרכב… אחת לשלושה חודשים, ולתת לו אישור בכתב בדבר תקינות מערכות הבלמים, ההיגוי, המתלים, התאורה והצמיגים לפי טופס לדוגמה שתפרסם הרשות באתר האינטרנט של משרד התחבורה ושיועמד לעיון הציבור בתחום קציני בטיחות במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.
עמדתנו: נדרשת בדיקה בהתאם לטופס מנחה לכלי רכב במשקל עד 10 טון. הדרישות מקיפות ומעמיקות ותואמות כלי רכב מקצועיים כגון משאיות ואוטובוסים. רמת הבדיקה לא מעשית כאשר מדובר בכלי רכב פרטיים וליסינג. רכבים אלו חדישים, עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות. הרכבים מפוקחים ומתוחזקים לפי דרישות היצרנים. הם עוברים בדיקות תלת חודשיות, מוחזקים בחברות עד שלוש שנים ומטופלים תקופתית. הנסועה שלהם מגיע ל-25 אלף ק"מ בשנה. אנו דורשים כי יוכן טופס בדיקה נפרד המתאים לכלי הרכב השונים ולתקינה האירופית.
לתקנה 587 נוסף הסעיף הבא:
"(א) קצין הבטיחות ידווח בכתב לבעל המפעל על מצב הנהגים ומצב כלי הרכב במפעל אחת לשלושה חודשים".
עמדתנו: יש להבהיר איזה מידע נדרש קצין הבטיחות להעביר לבעל המפעל. דרישה זו לא נחוצה ולא סבירה לגבי ציי רכב פרטיים וליסינג, שבהם הנהגים מקבלים את הרכב כהטבה.
587א1. (א) הודיע קצין בטיחות בכתב לבעל המפעל כי קיים ליקוי בטיחות באחת ממערכות הבטיחות ברכב, יצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בליקוי.
(ב) סבר קצין בטיחות כי ליקוי הבטיחות שמצא מסכן את הבטיחות ויש לאסור את השימוש ברכב, ימליץ לבעל המפעל בכתב לא להשתמש ברכב ויחתים את בעל המפעל על המלצתו כאמור.
(ג) סירב בעל מפעל לחתום על המלצת קצין הבטיחות כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב".
עמדתנו: כל הסעיפים מתאימים לפיקוח בחברות ובמפעלים שיש להם צי רכב מקצועיים לייצור הכנסה, ובכלל זה משאיות ואוטובוסים, נהגי תובלה ונהגי היסעים. אין צורך להחיל סעיף זה על חברות עם צי רכב פרטי. תקנות אלו אינן פותרות קונפליקט כלשהו בין בעל מפעל לקצין הבטיחות. קיימת מגבלה שאי אפשר לקבל גיליון הרשעות מהנהג על עבירות תנועה שביצע.
באשר לתוכניות עבודה שנתיות, ברפורמה החדשה אין זכר למחויבות לבצע תוכנית עבודה שנתית עם יעדים להגברת בטיחות ולהפחתת תאונות בתאגיד. במרבית חברות הפורום נערכת תוכנית שנתית, הכוללת הכנת תקציב, רכש והצטיידות ברכב חדש, הטמעת טכנולוגיה למניעת תאונות שונות והדרכת נהגים – עיונית ומעשית – באשר להגברת המודעות לבטיחות. בחברות אלו מתקיים מעקב שנתי על המגמות וההשלכות של כל פעילות בתוכנית. ראוי לאמץ את מודל הפורום כפי שהוצג לחברי הוועדה.
לסיכום: אנו תומכים בשינוי המוצע, אך יש להתאימו למציאות בשוק הרכב בישראל. יש לקיים את חלק י' בתקנות התעבורה לפי קריטריונים שייקבעו על פי חלוקה למגזרים השונים. החלוקה תיעשה על פי טבלת סוגי הרכבים הקיימת בתוספת השתיים-עשרה, המתייחסת לימי הפעילות במפעל של קצין הבטיחות כנדרש בתקנה 584 ב' (א).
להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg