מדריך מלווה לנהג חדש


נהג חדש לדרך חדשה
מדריך למלווה נהג חדש
נועם קום
הסטטיסטיקה מספרת לנו כי נהגים חדשים,בשנה הראשונה לנהיגה, מעורבים ביותר מפי שניים בתאונות קטלניות בהתייחס לחלקם בכלל האוכלוסייה. הגורמים לכך הם בעיקר העדר ניסיון בנהיגה וגיל צעיר.
חוק מלווה לנהג חדש- רישיון מדורג
כיום כל נהג חדש חייב במלווה למשך ששה חודשיים, כאשר 3 חודשים בליווי מלא של יום ולילה ו- 3 חודשים ליווי בשעות הלילה. דרישות החוק לגבי המלווה קובעות, כי הוא חייב להיות לפחות בגיל 24 ובעל רישיון לאותו סוג רכב לפחות 5 שנים. אם הנהג בגיל 30 די בשלוש שנות וותק. התוכנית החדשה, מחייבת כל נהג חדש לנהוג עם מלווה במשך 50 שעות, מהם 20 שעות נהיגה בעיר ו 15 שעות נהיגה בדרך בינעירונית ו 15 שעות נהיגה בלילה. בדרך עירונית ובינעירונית. הרעיון ברור: הנהג המנוסה והבוגר יותר, יעביר מהידע ומהניסיון שלו לנהג הצעיר.
1. סביב למכונית
פתיחה וסגירת דלתות – יש ללמד אותו באופןמסודר איך לנטרל או לדרוך
שלט/אזעקה/קודנית, להכיר לובעיות אופייניות כמו נטרול קודנית ואיך להתגבר עליהן.
פתיחת תא המטען והיכרות עם תכולתו איך פותחיםוסוגרים מבפנים ומבחוץ. מיקום כלי העזר לנהג ודרך אופטימלית להטענת מטען . יש להראות לנהג החדש את מיקוםהגלגל החילופי, מגבה, מפתח גלגלים ומשולש אזהרה ולהדריך אותו באופן פירוקוהרכבה של גלגל עם נקר.בנוסף יש להראות לו את מיקום מיכל הדלק, כיצד פותחים ונועלים ולתדרך בכל הנוגע לסוג הדלק ואמצעיהתדלוק (אשראי, מזומן ודלקן).
בדיקת המנוע- להראות היכן נמצא מנוף הפתיחה ולמכסה המנוע ולהצביע על אופן הפתיחה והסגירה. חשוב להכיר לנהג החדש את המכלוליםהבסיסיים, ובמיוחד את המיקומים שעמם יהיה לו מגע: בדיקת שמן למנוע, מים למצנן כולל הנחיותבטיחות לפתיחת מכסה המצנן ומיכל המים למגבי החלונות.
2. בתוך המכונית
כיווןמושב הנהג – כיוון המושב חיונילנהיגה נכונה, לשליטה והכרחי למניעת עייפותמהגוף ולשמירה על הריכוז. יש לכווןאת מסעד הגב זקוףככל האפשר. המרחק מההגה צריך להיות כזהשמפרק כף היד ינוח על חלקו העליון של גלגל ההגה.

כיוון
מראות – צריך ללמד את הנהג להשתמש במראות הצד לצורך מבט לאחור ולפני שינוי נתיב. איך מכוונים? המראה פנימיתצריכה להיות מכוונת למרכז החלון האחורי, מראות הצד צריכותלהיות מכוונות כך שכמעט כל השטח שלהן מכסה את הכביש.


הפעלת תיבה
אוטומטית קיים שוני משמעותי בדרך הנהיגה באמצעות תיבה הילוכים ידנית או אוטומטית. לכן יש ללמדאת הנהג לתפעל נכון את התיבה הקיימת. ראשית, עליו להכיר אתמצבי התיבה האוטומטית ומצב טיפטרוניק- להפעלה ידנית. שנית, עליו לשים לב למיקום רגל שמאל,שכעת הופכת ממשתתפת פעילה, לסבילה, אך אמורה לתמוך במצביםמסוימים בגוף. במעברבין מצבי ההילוכים יש להקפיד כי הרגל תהיהעל דוושת הבלם, ובחנייה חובה להפעילבלם חנייה ולשלב את הידית למצב חניה (P).
3. לקראת נהיגה
לפני התנעה יש לחגור חגורות. הנהיגה ללא חגורה אסורה ומסוכנת ! גם כרית האוויר לא תעזור, להפך כרית אוויר ללא חגורהיוצרת בעיות משלה בעת תאונה. יש להכין את הטלפון הסלולרי דיבורית אישית/ברכב. זה לא ממש בטוח לדבר, בוודאי לפטפטבזמן נהיגה.
אחיזת ידיים על ההגה שתי הידיים מונחות תמיד על ההגה. לא נוהגים עם יד אחת. הידיים מונחות על ההגה במצב של תשע ורבע בשעון, כאשר יד ימין בשעה 3 ויד שמאל בשעה 9. אחיזה זו, מאפשרת תגובה מידית במקרה הצורך.
נסיעה לאחור במקרים רבים,הנסיעה לאחור היא הדרך לצאת או להיכנס לחניה.נסיעה לאחור תיעשה אך ורק לצורך ולאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות.

4. מילה לחונך.
חנוך לנער עלפי דרכו.על תצעק ואל תפחיד, שדר שאתה רגוע. אפשר להפוך את התקופה הזאת למשהו חיובי מאוד בתחום הנהיגה, גם לנהגהמלווה. בשיטת נעשה זאת ביחד.
5. נהיגה בפועל- "תכלס" בכביש.
התנענו, המנוע פועל ואנחנו מוכנים לצאת לדרך.

מהירות
. במהלך הכשרת הנהג הוא תודרך בעיקר בתחום העירוני והורגל לנסיעה במהירויות נמוכות. המטרה היא להרגילו לנהיגה במהירויות גבוהות יותרבכביש בינעירוני. הגדלת המהירות תיעשה בהדרגהביחס ליכולת השליטה של הנוהג ברכב. יש להקפיד לא רק עלשמירת המהירות ככתוב בחוק אלא בעיקר ללמד את הנהג אתחשיבות המהירות הנכונה ביחס לתנועה.

שמירת
מרחק. הנהג הסתגל לשמור מרחק בתחום העירוני. זמן התגובה שלנהג שאינו מנוסה ארוך יותר, ועל כן חשוב להדגיש עניין זה בכביש הבינעירוני במהירות גבוהה. קיימות שיטות כמו עשריםואחת, עשרים ושתיים וכיוב'.


שמירה
על הימין. יש להקפידעל נסיעה בנתיב הימני תמיד. כך קובע החוק ובצדק. זה נכון גם בכבישים בעלישני נתיבים ויותר.

עקיפה
. הרצון להגיע בזמן מהירליעד היא תוצר משותף של כלל הנוהגים בדרך. פועל יוצא מכך הוא הרצון ולפעמים הצורך בעקיפה. עקיפה נכונה, מחייבת הצמדות למספר כללים פשוטים אך חיוניים שכן העקיפה תלויה בתנאי הדרך ובמכונית שלפנינו, גורמים שאינםבשליטתנו. חשוב להתייחס לרכב שמלפנינו, אותו נרצה לעקוף, ברכב שנע ממולנו, וכן גם ברכב שמאחור שמן הסתם לחוץ כמונו וכשהוא מזהה את השילוט "נהג חדש" ינסה להקדים לנו את העקיפההמתוכננת. קבלת החלטה לביצוע עקיפה חשוב שתעשה רק במצבים שבהם שדה הראיה לפנים ולצד אינו מוגבל. תרגלו ביצוע נכון של כל שלבי העקיפה גם בכביש מהיר ובמהירויות גבוהות. הדגישו את נושא, צפייה לפנים ולצדדים, איתות, שמירת רווחצד מהרכב הנעקף וחזרה בטוחה לימין.

פניות ומעבר
בצומת. יש להבדיל בין צומתמרומזר וכזה שאינו. בהתקרבות לצומת שאינו מרומזר, יש לשיםלב לתנועה הזורמת אליו וכפועל יוצא מכך להאט ולעצור במקרה הצורך. במקרה של צומת מרומזר ישלשמור על מהירות קבועה ואין להאיץ לקראת הצומת. יש לתרגל את כללי המעבר במעגל תנועה.

איתות
. כתלמיד, הנהג החדש הורגל לאותת כאשר הורו לו על כך (הוראת מורה הנהיגה), כעת עליו ללמוד לעשות זאת לפיהחוק ומתוך הרגל.


בלימה
נכונה. יש לתרגל בלימה נכונה. יש להבדיל בין רכב המצויד ב- ABS ובין כזה שאין לו. חשוב ללמוד כי במצב חירום יש לבלום בלחיצה רצופה בכל הכוח האפשרי על הדוושה כאשר במכונית יש מערכת ABS. חשוב לדעת כי בעת שימוש ב-ABSהמערכת עשויה לייצר רעידות ורעשים שהם חלק מתהליך הבלימה.
6. תנאי הכביש
נהיגהבכביש בינעירוני. נהיגה בכביש בינעירוני על מרכיבי המהירות, המרחק והזמן אינה מוכרת לנהג. הנהג צריך ללמוד לראות את הנעשה לפניו בטווחים הגדולים מהטווח האורבני. בכביש בינעירוני יש לתרגל סטייה מנתיב ועקיפות בתנאי כביש שונים כגון: עיקולים, עליות וירידות. בליווי בעונת הקיץ יש לתרגל נסיעה בתנאי מזג אוויר חם ובחורף, בתנאי גשם. מעבר לכך יש לתרגל נסיעה גם בזמן של עומסי תנועה.

נסיעה במורד.בנסיעה במורד פועלים על הרכב כוחות המגבירים את מהירותו. בירידה חשוב במיוחד לשמור על מהירות נכונה, לתדרך את הנהג על האטה באמצעות תיבת ההילוכים (ידנית ואוטומטית בצד שימוש נבון בבלמים על מנת להגיע למהירות תואמת תוךיכולת שליטה בטוחה ברכב.

נסיעה
בעלייה. בנסיעה בעליה, ישללמד כיצד להשתמש נכון בתיבת ההילוכים האוטומטית ושימושבדוושת הדלק בלחיצה חזקה (קיק- דאון). יש לתרגל האצות שכאלו.

כביש מפותל. הנהיגה בכבישים הרריים מפותלים המשלבים פניותבזוויות משתנות עם שדה ראייה מצומצם יחסית כאשר בחלק מהמקרים הנסיעה היא בנתיבים צרים מחייבת זהירות יתר. כבישכזה מחייב היכרותעם הבעיות האופייניות לו ומחייב תרגול, למהירות תואמת ולנסיעה בקווים נכונים.
7. נהיגה בלילה
נהיגת לילה. יש לתרגל את הנהג החדש בנהיגתלילה, תוך הפרדה בין נהיגה עירונית ובינ עירונית, שאינהנמצאת בלוח הלימודים הסטנדרטי.יש לשים לב לבעיות כגון: תאורה בעייתית המביאה לידי היעלמות עצמים, סנוור ואיךלהתעלם ממנו, עקומות בכביש ללא תאורה. בנוסף לכך יש לתרגל החלפת אורות בסוגיכביש, הימנעות מסנוור בתחום עירוני, בצמתים ומאחורי מכוניות.
8. נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
עיקר הנסיעות של הצעירים הם למטרות בילויים בהם שותים אלכוהול והרבה מעבר למידה המותרת. השפעת האלכוהול מסכנת את הנהג והנוסעים עימו. הנהג ששתה סובל מבעיות של ראיה ריכוז זמן התגובה מתארך והוא אף נוטה לקחת סיכונים מיותרים. על המלווה להבהיר את העובדות ולהגביר את המודעות לסכנה. זכרו, החוק אוסר נהיגה תחת השפעת אלכוהול. כאשר מדובר בנהג חדש, הכמות מוגבלת יותר. נהג חדש יוגדר שיכור, כאשר רמת האלכוהול תעלה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או 10 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם. בקיצור אם שותים לא נוהגים !
9. חשוב לדעת
החלפת גלגל. יש ללמוד אתהדרך להחלפת גלגל לרבות הפעולות המקדימות: הצבת משולש אזהרה, חבישת אפוד זוהר והפעלת ארבעה מאותתים (וינקרים). יש ללמד איך מעמידים את הרכב בצד הדרך. איך ואיפה להניח את המגבה מתחת למרכב השלדה, כדי להגביה את הרכב, לשחררברגים,להחליף גלגל ולסיים בסגירת הברגים בחוזקה. חשוב להקפידולהזכיר על הסכנה שיש בצדי הדרך, ועל הסכנה בהחלפת צמיג בצדהפונה לתנועה.

10. ביטוח, תאונה ותקלות.
יש ללמד איך לקבל עזרה משירותיעזרה לרכב, כולל טלפונים שימושיים לעת צרה. יש לדעת איזהפרטים מחליפים במקרה תאונה. בקיצור: על הנהג החדש לדעת איךלהסתדר במצבים לא נעימים גם ללא תמיכה צמודה של ההורים.
סוף שהוא התחלה
תקופת הנהיגה הראשונה תבנהאת דרך הנהיגה העתידית של ילדנו, הדור החדש לנהיגה, ותשפיערבות על המיומנות, אופי הנהיגה וההתנהגות בכביש והכי חשוב,הבטיחות. נצלו את התקופה למספר רב ככל שניתן של נסיעות גם יזומות וגם בלתי שגרתיות.
ליווי נהג חדש זו חובה שהיא שליחות.
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg