איסור התקנה למערכות אזעקה ברכב


איסור על התקנת מערכות אזעקה קוליות בכלי רכב
המשרד לאיכות הסיבה הוציא לאחרונה תקנה בדבר איסור  שימוש במערכות אזעקה קוליות.
התקנה קובעת כי
 עד ל-27 ביולי 2017 (שש שנים מכניסת סעיף זה לתוקף)  יש להסיר או לנטרל את מערכות האזעקה הקוליות.
התקנות קובעות גם את מגבלות הפעלת מערכות האזעקה הקוליות הקיימות ברכבים ישנים.
3/5/2011
נוסח: לא יתקין
אדם ולא יפעיל אדם, בין בעצמו ובין על ידי אחר מערכת
אזעקה ברכב מנועי אלא בהתאם להוראות אלה:
א. (1)  פעולת הצופר לא תימשך יותר מדקה אחת בכל פעם ולא יותר משלוש דקות מצטברות בפרק זמן של חמש דקות. אחרי פרק זמן זה יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או אוטומטי.

(2)  מערכת האזעקה מותקנת באופן שתהיה ניתנת להפעלה רק באחד או יותר מאלה: שבירת חלון הרכב, פתיחת מכסה המנוע או מכסה תא המטען או אחת מדלתות הרכב.

(3)  הצופר לא יחל בפעולה אלא 15 שניות לאחר פתיחת אחת מדלתות הרכב או דלת תא המטען או מכסה המנוע.

(4)  הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו, במרחק של מטר אחד מהרכב עולה על  87dBA כאשר המדידה נעשית במצב  מהיר.

ב. בעל הרכב אחראי לתקינות מערכת האזעקה ברכבו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.

ג. בעל רכב שברכבו מותקנת ומופעלת מערכת אזעקה יקבע במקום נראה לעין באחד מחלונות הרכב שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של מי שמוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת

הצופר.  בעל הרכב יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת. לענין תקנה זו "שלט"- לרבות מדבקה.

הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן